550+ காதல் மேற்கோள்கள் | Best Love Quotes In Tamil

காதல் மேற்கோள்கள் Best Love Quotes In Tamil

Are you looking for Love Quotes In Tamil these are here: காதல் என்பது மனிதர்களின் உயிர் மற்றும் உருக்கத்தின் அழகான அம்சம் ஆகும். இந்த உருக்கத்தில் உள்ள விரைவாக ஒரு வார்த்தை, ஒரு கட்டுரை அல்லது ஒரு பழைய பாடல் உங்கள் காதலை அதிசயம் செய்யலாம்.

இந்த கட்டுரையில், உங்கள் காதல் அனுபவங்கள் மற்றும் உங்கள் உரைகள் காதல் பற்றிய தமிழ் மொழியில் உள்ள காதல் வார்த்தைகள் பற்றி அறிய பரிந்துரையில் போகும்.

காதல் மொழியாகும், மனதை மகிழ்வது மற்றும் குழப்பங்களை சரிசெய்யத் துணை கொள்கின்றது. இது காதல் வார்த்தைகள் தமிழில் பற்றிய கட்டுரையின் ஆரம்பம்.

Table of Contents

தமிழில் காதல் மேற்கோள்கள் (Love Quotes In Tamil)

 • காதல் அந்த உண்மை அல்ல, உண்மை அந்த காதல்.
 • உன் கண்கள் என் வாசல், என் காதல் உன்னை அடைகின்றது.
 • என் வாசலில் உன் காதல் வந்துள்ளது.
 • காதல் ஒரு நிமிஷம் அல்ல, ஆனால் அந்த நிமிஷம் அதிசயம்.
 • உன் பார்வைகள் என் உண்மை வெற்றிகள்.
 • என் உயிர் உன் உயிர் போன்ற ஒரு சொல்.
 • காதல் என்று சொல்லடா, அந்த சொல் உனக்குத் தெரியும்.
 • என் வாசல் உன் மனம் திறப்பதாக இல்ல.
 • உன் காதல் என் வாசலை மீறவில்லை.
 • உன் உயிர் என் உயிரில் வாழ்வதற்கு வேண்டியது.
 • காதல் ஒரு பாதை, அந்த பாதை உனக்குத் தெரியும்.
 • என் காதல் உன் காதலை அதிசயப்படுத்துகின்றது.
 • உன் சொந்த மையில் உன்னை காதலிக்கின்றேன்.
 • நீ என் உயிர், நான் உன் உயிர்.
 • என் கண்கள் உன் வாசல், உன் கண்கள் என் உயிர்.
 • காதல் அந்த குழப்புக்கு மட்டும் அல்ல, அந்த குழப்புக்கு ஒரு பொருள் உண்டு.
 • உன் சொல்லுக்கு உன் வாசல் இல்லை, அந்த சொல் உன்னை அடைகின்றது.
 • காதல் என்னுடன் உன் வார்த்தைகள் இல்லை, ஆனால் உன் வார்த்தைகள் என் உயிரை விரும்புகின்றது.
 • என் உயிர் உன் காதலை கண்டுகொள்ளுகின்றது.
 • உன் மொழியில் காதல் பேசுகின்றேன்.
 • நீ என் உயிர் என்று நினைக்கவும், நான் உன் உயிர் என்று நினைக்கவும் காதலிக்கின்றேன்.
 • உன் சொல்லுக்கு உன் வாசல் இல்லை, ஆனால் உன் வாசல் என் காதலை அடைகின்றது.
 • காதல் உன் சொந்த மையில் இல்ல, உன் சொந்த மை என் உயிரில் இருக்கின்றது.
 • உன் காதல் என் உயிரை மிகவும் பெரிதும் மாற்றுகின்றது.
 • காதல் என் உயிரில் இருந்தாலும், உன் கண்கள் அந்த உயிரை மட்டும் காதலிக்குதான்.
 • உன் காதல் என் உயிரில் இல்ல, என் உயிர் உன் காதலை அடைகின்றது.
 • காதல் உன் சொந்த மையில் இல்ல, அந்த சொந்த மை உன்னை அடைகின்றது.
 • நீ என் உயிர், நான் உன் உயிர், அதிசயம் காதல்.
 • உன் காதல் என் வாசலை மீறவில்லை, அது அந்த வாசல் உன்னை அடைகின்றது.
 • காதல் ஒரு வாழ்க்கை அல்ல, அந்த வாழ்க்கை உனக்கு அருகின்றது.

Also Check Out: Saree Captions for Instagram

தமிழில் காதல் உணர்வு மேற்கோள்கள் (Love Feeling Quotes In Tamil)

 • காதல் ஒரு உணர்வு, ஒரு பார்வை, மற்றும் ஒரு உண்டோ உணர்வு.
 • உன்னைக் காண என் இதயம் கதை சொல்கின்றது.
 • உனக்கு என் உயிரோ, என் உயிரோ உள்ளது.
 • என் உடல் உன்னை காண உயிரோ, உன் இதயம் என்னை அனுபவிக்கும்.
 • காதல் ஒரு பாதை, ஒரு இழுக்கை, மற்றும் ஒரு உணர்வு.
 • உன் கண்கள் என் உயிரை காணும் போது, என் உதடு குழப்புகிறது.
 • என் கண்கள் உன் பார்வைகளை நோக்குகின்றன.
 • என் உயிர் உனக்கு ஏற்கனவே ஒருங்கிணைந்துள்ளது.
 • உன் காதல் என் உயிரை மேம்படுத்துகின்றது.
 • உன் இதயம் என் இதயத்தை அதிகரிக்குகின்றது.
 • என் உயிர் உனக்கு உன் உயிருக்கு இணைந்துள்ளது.
 • உன் காதல் என் உள்ளங்களை நேராக மாற்றுகின்றது.
 • உன் காதல் என் உயிரை அழைக்கின்றது.
 • என் இதயம் உனக்கு என்னை விரும்புகின்றது.
 • என் கண்கள் உன் பார்வைகளை காத்துக்கொள்கின்றன.
 • உன் மீது என் இதயம் குழப்பமாக உள்ளது.
 • என் உயிர் உனக்கு உன் உயிருக்கு ஒருங்கிணைந்துள்ளது.
 • உன் காதல் என் உள்ளங்களை ஏற்றுகின்றது.
 • உன் இதயம் என் இதயத்தை அழைக்கின்றது.
 • என் உயிர் உனக்கு ஏற்கனவே ஒருங்கிணைந்துள்ளது.
 • உன் கண்கள் என் உயிரை காணும் போது, என் உதடு குழப்புகிறது.
 • உன் காதல் என் உள்ளங்களை நேராக மாற்றுகின்றது.
 • உன் காதல் என் உயிரை மேம்படுத்துகின்றது.
 • உன் மீது என் இதயம் குழப்பமாக உள்ளது.
 • உன் இதயம் உனக்கு என்னை விரும்புகின்றது.

தமிழில் உண்மையான காதல் மேற்கோள்கள் (True Love Quotes In Tamil)

 • உண்மையான காதல் உன்னை மட்டுமே பார்க்கும்.
 • உன் காதல் என்னை உயிர்களாக இணைக்கின்றது.
 • உன் காதல் எனக்கு ஒரு புது உலகம் அளிக்கின்றது.
 • உன் காதல் என் உயிரை விட மிகவும் முக்கியமாகும்.
 • உன் காதல் எனக்கு உயிர் உருகினது.
 • உன் காதல் என் இதயத்தை நிறைவேற்றுகின்றது.
 • உன் காதல் எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கின்றது.
 • உன் காதல் என் உள்ளங்களை பரவலாக உருக்கினது.
 • உன் காதல் எனக்கு வாழ்க்கையை அருகினது.
 • உன் காதல் என் உயிரை முழுவதும் மட்டுமே அழைக்கின்றது.
 • உன் காதல் என் உயிரை விட மிகவும் முக்கியமாகும்.
 • உன் காதல் எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கின்றது.
 • உன் காதல் எனக்கு ஒரு புது உலகம் அளிக்கின்றது.
 • உன் காதல் என் உள்ளங்களை நிறைவேற்றுகின்றது.
 • உன் காதல் எனக்கு உயிர் உருகினது.
 • உன் காதல் என் உள்ளங்களை பரவலாக உருக்கினது.
 • உன் காதல் என்னை மாற்றுகின்றது.
 • உன் காதல் எனக்கு வாழ்க்கையை அருகினது.
 • உன் காதல் என் உள்ளங்களை நிறைவேற்றுகின்றது.
 • உன் காதல் என் இதயத்தை நிறைவேற்றுகின்றது.
 • உன் காதல் எனக்கு ஒரு புது உலகம் அளிக்கின்றது.
 • உன் காதல் என் உயிரை முழுவதும் மட்டுமே அழைக்கின்றது.
 • உன் காதல் என் உள்ளங்களை பரவலாக உருக்கினது.
 • உன் காதல் என் இதயத்தை நிறைவேற்றுகின்றது.
 • உன் காதல் எனக்கு வாழ்க்கையை அருகினது.

தமிழில் காதல் காதல் மேற்கோள்கள் (Romantic Love Quotes In Tamil)

 • உன் பார்வைகள் என் உயிரை முழுவதும் அழைக்கின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு இனிமேல் என் உயிரை மோகிக்கின்றது.
 • உன் பார்வைகள் என் இதயத்தை வாழ்த்துகின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு என் உயிரை கொண்டுவந்தது.
 • உன் காதல் என் இதயத்தை முழுவதும் அழைக்கின்றது.
 • உன் பார்வைகள் என் உயிரை மோகிக்கின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு இனிமேல் என் உயிரை கொண்டுவந்தது.
 • உன் காதல் எனக்கு என் இதயத்தை முழுவதும் அழைக்கின்றது.
 • உன் பார்வைகள் என் உயிரை மோகிக்கின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு இனிமேல் என் உயிரை கொண்டுவந்தது.
Romantic Love Quotes In Tamil

 • உன் பார்வைகள் என் இதயத்தை வாழ்த்துகின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு என் உயிரை மோகிக்கின்றது.
 • உன் காதல் எனக்கு இனிமேல் என் உயிரை கொண்டுவந்தது.
 • உன் பார்வைகள் என் உயிரை மோகிக்கின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு இனிமேல் என் உயிரை கொண்டுவந்தது.
 • உன் பார்வைகள் என் இதயத்தை வாழ்த்துகின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு என் உயிரை மோகிக்கின்றது.
 • உன் காதல் எனக்கு இனிமேல் என் உயிரை கொண்டுவந்தது.
 • உன் பார்வைகள் என் உயிரை மோகிக்கின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு இனிமேல் என் உயிரை கொண்டுவந்தது.
 • உன் பார்வைகள் என் இதயத்தை வாழ்த்துகின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு என் உயிரை மோகிக்கின்றது.
 • உன் காதல் எனக்கு இனிமேல் என் உயிரை கொண்டுவந்தது.
 • உன் பார்வைகள் என் உயிரை மோகிக்கின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு இனிமேல் என் உயிரை கொண்டுவந்தது

Also Check Out: Bindi Captions for Instagram

மனைவிக்கான தமிழில் காதல் மேற்கோள்கள் (Love Quotes In Tamil For Wife)

 • உன் பார்வைகள் என் உயிரை மோகிக்கின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு இனிமேல் என் உயிரை கொண்டுவந்தது.
 • உன் பார்வைகள் என் இதயத்தை வாழ்த்துகின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு என் உயிரை கொண்டுவந்தது.
 • உன் காதல் என் இதயத்தை முழுவதும் அழைக்கின்றது.
 • உன் பார்வைகள் என் உயிரை மோகிக்கின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு இனிமேல் என் உயிரை கொண்டுவந்தது.
 • உன் காதல் எனக்கு என் இதயத்தை முழுவதும் அழைக்கின்றது.
 • உன் பார்வைகள் என் உயிரை மோகிக்கின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு இனிமேல் என் உயிரை கொண்டுவந்தது.
 • உன் பார்வைகள் என் இதயத்தை வாழ்த்துகின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு என் உயிரை மோகிக்கின்றது.
 • உன் காதல் எனக்கு இனிமேல் என் உயிரை கொண்டுவந்தது.
 • உன் பார்வைகள் என் உயிரை மோகிக்கின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு இனிமேல் என் உயிரை கொண்டுவந்தது.
 • உன் பார்வைகள் என் இதயத்தை வாழ்த்துகின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு என் உயிரை மோகிக்கின்றது.
 • உன் காதல் எனக்கு இனிமேல் என் உயிரை கொண்டுவந்தது.
 • உன் பார்வைகள் என் உயிரை மோகிக்கின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு இனிமேல் என் உயிரை கொண்டுவந்தது.
 • உன் பார்வைகள் என் இதயத்தை வாழ்த்துகின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு என் உயிரை மோகிக்கின்றது.
 • உன் காதல் எனக்கு இனிமேல் என் உயிரை கொண்டுவந்தது.
 • உன் பார்வைகள் என் உயிரை மோகிக்கின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு இனிமேல் என் உயிரை கொண்டுவந்தது.

கணவனுக்கு தமிழில் காதல் மேற்கோள்கள் (Love Quotes In Tamil For Husband)

 • உன் காதல் என் வாழ்க்கையை அழைத்துக்கொள்ளுகின்றது.
 • உன் பார்வைகள் என் உயிரை மோகிக்கின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு உன் கையில் உள்ளது.
 • உன் காதல் எனக்கு என் உயிரை மோகிக்கின்றது.
 • உன் பார்வைகள் என் உயிரை மோகிக்கின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு உன் கையில் உள்ளது.
 • உன் காதல் எனக்கு என் உயிரை மோகிக்கின்றது.
 • உன் பார்வைகள் என் உயிரை மோகிக்கின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு உன் கையில் உள்ளது.
 • உன் காதல் எனக்கு என் உயிரை மோகிக்கின்றது.
 • உன் பார்வைகள் என் உயிரை மோகிக்கின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு உன் கையில் உள்ளது.
 • உன் காதல் எனக்கு என் உயிரை மோகிக்கின்றது.
 • உன் பார்வைகள் என் உயிரை மோகிக்கின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு உன் கையில் உள்ளது.
 • உன் காதல் எனக்கு என் உயிரை மோகிக்கின்றது.
 • உன் பார்வைகள் என் உயிரை மோகிக்கின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு உன் கையில் உள்ளது.
 • உன் காதல் எனக்கு என் உயிரை மோகிக்கின்றது.
 • உன் பார்வைகள் என் உயிரை மோகிக்கின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு உன் கையில் உள்ளது.
 • உன் காதல் எனக்கு என் உயிரை மோகிக்கின்றது.
 • உன் பார்வைகள் என் உயிரை மோகிக்கின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு உன் கையில் உள்ளது.
 • உன் காதல் எனக்கு என் உயிரை மோகிக்கின்றது.

காதலனுக்கான தமிழில் காதல் மேற்கோள்கள் (Love Quotes In Tamil For Boyfriend)

 • உன் காதல் எனக்கு புதுமையான உலகம் கொண்டுவந்துகின்றது.
 • உன் காதல் எனக்கு என் உயிரை மோகிக்கின்றது.
 • உன் பார்வைகள் என் உயிரை தூக்கி விடுகின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு இதயத்தை திறக்கின்றது.
 • உன் காதல் எனக்கு புதுமையான உலகம் கொண்டுவந்துகின்றது.
 • உன் காதல் எனக்கு என் உயிரை மோகிக்கின்றது.
 • உன் பார்வைகள் என் உயிரை தூக்கி விடுகின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு இதயத்தை திறக்கின்றது.
 • உன் காதல் எனக்கு புதுமையான உலகம் கொண்டுவந்துகின்றது.
 • உன் காதல் எனக்கு என் உயிரை மோகிக்கின்றது.
 • உன் பார்வைகள் என் உயிரை தூக்கி விடுகின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு இதயத்தை திறக்கின்றது.
 • உன் காதல் எனக்கு புதுமையான உலகம் கொண்டுவந்துகின்றது.
 • உன் காதல் எனக்கு என் உயிரை மோகிக்கின்றது.
 • உன் பார்வைகள் என் உயிரை தூக்கி விடுகின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு இதயத்தை திறக்கின்றது.
 • உன் காதல் எனக்கு புதுமையான உலகம் கொண்டுவந்துகின்றது.
 • உன் காதல் எனக்கு என் உயிரை மோகிக்கின்றது.
 • உன் பார்வைகள் என் உயிரை தூக்கி விடுகின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு இதயத்தை திறக்கின்றது.
 • உன் காதல் எனக்கு புதுமையான உலகம் கொண்டுவந்துகின்றது.
 • உன் காதல் எனக்கு என் உயிரை மோகிக்கின்றது.
 • உன் பார்வைகள் என் உயிரை தூக்கி விடுகின்றன.
 • உன் காதல் எனக்கு இதயத்தை திறக்கின்றது.
 • உன் காதல் எனக்கு புதுமையான உலகம் கொண்டுவந்துகின்றது.

Also Check Out: Jhumka Captions for Instagram

படங்களுடன் தமிழில் காதல் மேற்கோள்கள் (Love Quotes In Tamil With Images)

 • “உன் காதல் எனக்கு இனிமேல் என் உயிரை கொண்டுவந்தது.” (Image: A heart intertwined with a soul)
 • “உன் பார்வைகள் என் உயிரை மோகிக்கின்றன.” (Image: Eyes reflecting love)
 • “உன் காதல் எனக்கு உன் கையில் உள்ளது.” (Image: Holding hands)
 • “உன் பார்வைகள் என் இதயத்தை வாழ்த்துகின்றன.” (Image: Heart illuminated by gaze)
 • “உன் காதல் எனக்கு புதுமையான உலகம் கொண்டுவந்துகின்றது.” (Image: New world blossoming)
 • “உன் காதல் எனக்கு என் உயிரை மோகிக்கின்றது.” (Image: Soul connection)
 • “உன் பார்வைகள் என் உயிரை மோகிக்கின்றன.” (Image: Eyes speaking volumes)
 • “உன் காதல் எனக்கு இதயத்தை திறக்கின்றது.” (Image: Heart opening up)
 • “உன் பார்வைகள் என் இதயத்தை வாழ்த்துகின்றன.” (Image: Heartfelt appreciation)
 • “உன் காதல் எனக்கு உன் கையில் உள்ளது.” (Image: Holding hands)
Love Quotes In Tamil With Images

 • “உன் பார்வைகள் என் உயிரை தூக்கி விடுகின்றன.” (Image: Eyes locked in love)
 • “உன் காதல் எனக்கு இதயத்தை திறக்கின்றது.” (Image: Heart opening up)
 • “உன் பார்வைகள் என் உயிரை தூக்கி விடுகின்றன.” (Image: Eyes expressing love)
 • “உன் காதல் எனக்கு புதுமையான உலகம் கொண்டுவந்துகின்றது.” (Image: New world blossoming)
 • “உன் பார்வைகள் என் இதயத்தை வாழ்த்துகின்றன.” (Image: Heart illuminated by gaze)
 • “உன் காதல் எனக்கு உன் கையில் உள்ளது.” (Image: Holding hands)
 • “உன் பார்வைகள் என் உயிரை தூக்கி விடுகின்றன.” (Image: Eyes expressing love)
 • “உன் காதல் எனக்கு இதயத்தை திறக்கின்றது.” (Image: Heart opening up)
 • “உன் பார்வைகள் என் உயிரை தூக்கி விடுகின்றன.” (Image: Eyes locked in love)
 • “உன் காதல் எனக்கு என் உயிரை மோகிக்கின்றது.” (Image: Soul connection)
 • “உன் பார்வைகள் என் இதயத்தை வாழ்த்துகின்றன.” (Image: Heartfelt appreciation)
 • “உன் காதல் எனக்கு உன் கையில் உள்ளது.” (Image: Holding hands)
 • “உன் பார்வைகள் என் உயிரை மோகிக்கின்றன.” (Image: Eyes speaking volumes)
 • “உன் காதல் எனக்கு இனிமேல் என் உயிரை கொண்டுவந்தது.” (Image: Heart intertwined with a soul)
 • “உன் பார்வைகள் என் இதயத்தை வாழ்த்துகின்றன.” (Image: Heart illuminated by gaze)

அவருக்காக தமிழில் காதல் மேற்கோள்கள் (Love Quotes In Tamil For Him)

 • “உன் காதல் எனக்கு புதுமையான உலகம் கொண்டுவந்துகின்றது.”
 • “உன் பார்வைகள் என் உயிரை மோகிக்கின்றன.”
 • “உன் காதல் எனக்கு என் உயிரை மோகிக்கின்றது.”
 • “உன் பார்வைகள் என் உயிரை தூக்கி விடுகின்றன.”
 • “உன் காதல் எனக்கு இதயத்தை திறக்கின்றது.”
 • “உன் பார்வைகள் என் உயிரை மோகிக்கின்றன.”
 • “உன் காதல் எனக்கு உன் கையில் உள்ளது.”
 • “உன் பார்வைகள் என் இதயத்தை வாழ்த்துகின்றன.”
 • “உன் காதல் எனக்கு இதயத்தை திறக்கின்றது.”
 • “உன் பார்வைகள் என் உயிரை தூக்கி விடுகின்றன.”
 • “உன் காதல் எனக்கு புதுமையான உலகம் கொண்டுவந்துகின்றது.”
 • “உன் பார்வைகள் என் இதயத்தை வாழ்த்துகின்றன.”
 • “உன் காதல் எனக்கு இனிமேல் என் உயிரை கொண்டுவந்தது.”
 • “உன் பார்வைகள் என் உயிரை தூக்கி விடுகின்றன.”
 • “உன் காதல் எனக்கு புதுமையான உலகம் கொண்டுவந்துகின்றது.”
 • “உன் பார்வைகள் என் இதயத்தை வாழ்த்துகின்றன.”
 • “உன் காதல் எனக்கு இனிமேல் என் உயிரை கொண்டுவந்தது.”
 • “உன் பார்வைகள் என் உயிரை தூக்கி விடுகின்றன.”
 • “உன் காதல் எனக்கு இதயத்தை திறக்கின்றது.”
 • “உன் பார்வைகள் என் இதயத்தை வாழ்த்துகின்றன.”
 • “உன் காதல் எனக்கு உன் கையில் உள்ளது.”
 • “உன் பார்வைகள் என் உயிரை மோகிக்கின்றன.”
 • “உன் காதல் எனக்கு இதயத்தை திறக்கின்றது.”
 • “உன் பார்வைகள் என் இதயத்தை வாழ்த்துகின்றன.”
 • “உன் காதல் எனக்கு புதுமையான உலகம் கொண்டுவந்துகின்றது.”

தமிழ் திரைப்படத்தில் காதல் மேற்கோள்கள் (Love Quotes In Tamil Movie)

 • “உன் காதல் என்றால் அது என் உயிரை மோகிக்கின்றது.” – மின்னலே நீ
 • “உன் கண்கள் என் உயிரை கொண்டுவருகின்றன.” – காதல்
 • “உன் சுமைக்கு நீ என் உயிர்.” – வாழ்க்கை
 • “உன் முகத்தின் மூலம் என் உயிரை அழைத்துக்கொள்கிறேன்.” – விண்டு ரொஸ்
 • “உன் காதல் எனக்கு என் வாழ்க்கை புதுமையானது.” – இலேனா
 • “உன் காதல் எனக்கு இரவுகளை அளித்துக்கொண்டுவந்துகின்றது.” – மஞ்சாதா ராஜா
 • “உன் காதல் எனக்கு என் உயிரை மோகிக்கின்றது.” – ரோஜா
 • “உன் காதல் எனக்கு உன் கையில் உள்ளது.” – அரிதமேன்னு
 • “உன் பார்வைகள் என் உயிரை தூக்கி விடுகின்றன.” – கடலுக்குள் ஒரு தீபம்
 • “உன் காதல் எனக்கு இதயத்தை திறக்கின்றது.” – கடாரி வீழும் காடு
 • “உன் பார்வைகள் என் உயிரை மோகிக்கின்றன.” – ஆசை
 • “உன் காதல் எனக்கு உன் கையில் உள்ளது.” – வேலையில்லா பார்வை
 • “உன் காதல் எனக்கு இதயத்தை திறக்கின்றது.” – பிரீதி
 • “உன் பார்வைகள் என் இதயத்தை வாழ்த்துகின்றன.” – வேடா
 • “உன் காதல் எனக்கு புதுமையான உலகம் கொண்டுவந்துகின்றது.” – மனம் கொடூரமாக
 • “உன் பார்வைகள் என் உயிரை தூக்கி விடுகின்றன.” – உடைகள் கதவுக்குள்
 • “உன் காதல் எனக்கு என் உயிரை மோகிக்கின்றது.” – நெஞ்சை தடுத்த ஆராதனை
 • “உன் பார்வைகள் என் உயிரை மோகிக்கின்றன.” – குளுக்கு கோழி
 • “உன் காதல் எனக்கு இதயத்தை திறக்கின்றது.” – தேவதை
 • “உன் பார்வைகள் என் இதயத்தை வாழ்த்துகின்றன.” – வானம் கொள்ளையும் கொழுத்து
 • “உன் காதல் எனக்கு உன் கையில் உள்ளது.” – உனக்காக வாழ்க்கை
 • “உன் பார்வைகள் என் உயிரை தூக்கி விடுகின்றன.” – பிரபாகரன்
 • “உன் காதல் எனக்கு இதயத்தை திறக்கின்றது.” – கடல்
 • “உன் பார்வைகள் என் உயிரை தூக்கி விடுகின்றன.” – மெகா
 • “உன் காதல் எனக்கு இதயத்தை திறக்கின்றது.” – அன்புள்ள ஆசை
 • “உன் பார்வைகள் என் இதயத்தை வாழ்த்துகின்றன.” – குழந்தைகள் பார்வைகள்
 • “உன் காதல் எனக்கு உன் கையில் உள்ளது.” – ஆராதனை
 • “உன் பார்வைகள் என் உயிரை மோகிக்கின்றன.” – தூவானம்
 • “உன் காதல் எனக்கு என் உயிரை மோகிக்கின்றது.” – தூவானம்
 • “உன் பார்வைகள் என் இதயத்தை வாழ்த்துகின்றன.” – அசுரான்

Also Check Out: Temple Captions for Instagram

தமிழில் சுய காதல் மேற்கோள்கள் (Self Love Quotes In Tamil)

 • உன் சுய காதல் முகம் உன் உண்மை போதனைக்கு முகம்.
 • உன்னை காதலிக்கும், உன் சொந்த மையை புரிந்து கொள்.
 • உன் உயிர் உன் சிறுதொழில்களுக்கு உத்தமம்.
 • உன் உயிர் உன் அருகின்ற அற்புதம்.
 • உன் உயிர் அந்த உன் உடம்பத்தை பெறுகின்றது.
 • உன்னை உன் உயிராக காதலிக்கிறேன்.
 • உன் உயிர் உன்னை புரிந்து உள்ளது.
 • உன் உயிர் உன்னை விரும்புகின்றது.
 • உன் உயிர் உன் மனதை உயிர்வு செய்கின்றது.
 • உன் உயிர் உன் புதிதாக்கல்களில் பாதுகாக்குகின்றது.
 • உன் உயிர் உன்னை அதிசயப்படுத்துகின்றது.
 • உன் உயிர் உன்னை உயர்த்துகின்றது.
 • உன் உயிர் உன் தன்மையை மீறுகின்றது.
 • உன் உயிர் உன் சுயமாக படைத்திருக்கின்றது.
 • உன் உயிர் உன் உண்மைக்கு வெற்றி வருகின்றது.
 • உன் உயிர் உன்னை அதிசயப்படுத்துகின்றது.
 • உன் உயிர் உன் அற்புதத்தை காதலிக்கின்றது.
 • உன் உயிர் உன் அருகின்ற அற்புதம்.
 • உன் உயிர் உன் மனதை அமைக்கின்றது.
 • உன் சொந்த மை உன் அற்புதத்தை அடையுகின்றது.
 • உன் உயிர் உன் சொந்த மையில் அமைக்கின்றது.
 • உன் சொந்த மை உன் உண்மை போதனைக்கு முகம்.
 • உன் உயிர் உன்னை உயர்த்துகின்றது.
 • உன் உயிர் உன் சுயமாக படைத்திருக்கின்றது.
 • உன் உயிர் உன் உண்மை போதனைக்கு முகம்.

ஃபீலிங் கணவன் மனைவி மேற்கோள்கள் (Feeling Husband Wife Quotes In Tamil)

 • கணவர் மனம் அனுபவிக்கும் என் உணர்வுகள் என் கண்ணீரை உழைத்துக் கொள்ளுகின்றன.
 • உங்கள் கணவர் என்னை முதன்முதலில் அனுபவிக்கின்றான், அந்த அனுபவம் என் உள்ளங்களை அழுகப்பண்ணுகின்றது.
 • காதல் என்னை என் கணவருக்கு அறிந்து, என் உள்ளங்களை உங்களுக்கு அறிந்துகொள்ளுகின்றது.
 • உங்கள் காதலின் கோபம் என் இதயத்திற்கு மீண்டும் பாதிக்கின்றது, அந்த கோபம் என் உள்ளங்களை உழைந்துகொள்ளுகின்றது.
 • என் உள்ளங்கள் உங்களுக்கு ஒரு புதிய அர்த்தம் அளிக்கின்றன, அந்த அர்த்தம் என் காதல் உங்களை முதன்முதலில் அறிந்துகொள்ளுகின்றது.
 • காதல் எனக்கு உணர்வுகளை அளித்து, என் உள்ளங்கள் உங்களுக்கு உணர்வை அளிக்கின்றன.
 • உங்கள் சிரமத்தில் என் உள்ளங்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்யுகின்றன.
 • காதல் எனக்கு என் உள்ளங்களை உழைத்து, உங்கள் காதல் உங்களை என் இதயத்திற்கு கொண்டுவருகின்றது.
 • உங்கள் கணவர் என் இதயத்திற்கு ஒரு புதிய மூச்சு அளித்துக் கொள்ளுகின்றான்.
 • காதல் எனக்கு என் உள்ளங்களை மீண்டும் பார்க்க அனுமதிக்கின்றது, அந்த பார்வை என் காதலை மீண்டும் விளக்குகின்றது.
 • உங்கள் காதல் எனக்கு என் இதயத்திற்கு கொண்டுவருகின்றது, என் இதயம் உங்களை முதன்முதலில் உழைத்துக் கொள்கின்றது.
Feeling Husband Wife Quotes In Tamil

 • உங்கள் காதல் என் இதயத்திற்கு ஒரு புதிய அர்த்தம் அளிக்கின்றது.
 • காதலின் படுகின்ற கொள்கைகள் என் கண்களை கணிக்குகின்றன.
 • உங்கள் சுவாசம் என் இதயத்திற்கு மீண்டும் பாதிக்கின்றது, அந்த சுவாசம் என் உயிர் உங்களை பரப்புகின்றது.
 • காதல் என்று சொல்லப்படாத அனுபவம் உங்கள் புதிய வாழ்விற்கு அமையும்.
 • உங்கள் முகம் என் காதில் காட்டுகின்றது, என் காதல் உங்களை முதன்முதலில் அறிந்துகொள்ளுகின்றது.
 • உங்கள் இசை என் உயிருக்கு ஒரு புதிய மூச்சு அளிக்கின்றது, அந்த பாராட்டு என் உழைப்புகளை அழுகப்பண்ணுகின்றது.
 • காதலின் பாதுகாப்பு என் உள்ளங்களை உங்களுக்கு உருக்குகின்றது, அந்த பாதுகாப்பு உங்களை உழைந்து கொள்கின்றது.
 • உங்கள் கணவர் என் இதயத்திற்கு ஒரு புதிய பாதுகாப்பு அளித்துக் கொள்ளுகின்றான்.
 • காதல் எனக்கு என் உள்ளங்களை உழைத்து, உங்கள் காதல் உங்களை என் இதயத்திற்கு கொண்டுவருகின்றது.
 • உங்கள் இசை என் இதயத்திற்கு ஒரு புதிய அர்த்தம் அளிக்கின்றது.
 • காதல் எனக்கு என் உள்ளங்களை உழைத்து, என் இதயம் உங்களை முதன்முதலில் உழைத்துக் கொள்கின்றது.
 • உங்கள் கணவர் என் இதயத்திற்கு ஒரு புதிய மூச்சு அளித்துக் கொள்ளுகின்றான்.
 • காதல் எனக்கு என் உள்ளங்களை மீண்டும் பார்க்க அனுமதிக்கின்றது, அந்த பார்வை என் காதலை மீண்டும் விளக்குகின்றது.
 • உங்கள் கணவர் என் இதயத்திற்கு ஒரு புதிய பாதுகாப்பு அளித்துக் கொள்ளுகின்றான்.

உறவு வலி மேற்கோள்கள் (Relationship Pain Quotes In Tamil)

 • காதல் வழக்குகள் அப்போதைய மடத்தை இழித்துவிட்டது.
 • காதல் விசாரிப்பு வார்த்தைகள் மனதை கலக்கின்றது.
 • உன்னை விசாரிக்க விரும்பும்போது, விரும்பப்படும் அது காதல் இல்லை.
 • காதல் ஒரு அனுபவம், கடவுள் வழியாகும் போது வெற்றி அல்ல.
 • உன்னை அவன் விசாரிக்க விரும்பும்போது, உன் வாழ்க்கை விருப்பம் அடைகின்றது.
 • காதல் வாழ்க்கையில் கருணையான மறைபொழுது கூலி உண்டு.
 • அவன் விசாரிப்பு உன்னை பார்க்க விரும்பும்போது, உன் வாழ்க்கை புதிதாக இருக்கின்றது.
 • காதல் அவன் விசாரிப்பு முடங்கும்போது, உன் மனது புதிதாக இருக்கின்றது.
 • உன் காதல் காலம் மூலம் சேர்ந்துவிட்டது, உன் உயிர் பிரிக்கப்பட்டுவிட்டது.
 • காதல் வார்த்தைகள் மனதை கலங்கப்படுத்துகின்றது.
 • காதல் வார்த்தைகள் வார்த்தையான விசாரிப்புகள் ஆகும்.
 • காதல் வார்த்தைகள் உன் உயிரில் குழப்பம் உண்டு.
 • காதல் வார்த்தைகள் மனதை சுழற்றுகின்றது.
 • காதல் அவன் விசாரிப்பை அடைந்துவிட்டது.
 • உன் வாழ்க்கை காதல் வார்த்தைகளில் விழிக்கின்றது.
 • காதல் அவன் விசாரிப்பை விட, உன் உயிர் முடங்கிவிட்டது.
 • காதல் வார்த்தைகள் உன் உண்மையை மூலம் வார்த்தைகளாக்குகின்றது.
 • காதல் வார்த்தைகள் விசாரிப்பு மூலம் கலக்கின்றது.
 • உன் உயிர் அவன் விசாரிப்பை விட, உன் வாழ்க்கை புதிதாக ஆரம்பப்படுகின்றது.
 • காதல் ஒரு அழகான கனவு அல்ல, பிரபஞ்சம் நீங்கும் முடியும் போது சேரும் கனவு.
 • உன் வாழ்க்கை அவன் விசாரிப்பு முடங்கி விட்டது.
 • காதல் ஒரு வழக்கு, அந்த வழக்கு விளையாகும்போது வாழ்க்கை சரியாகும்.
 • உன் காதல் காலம் உன் வாழ்க்கையில் ஒரு குழப்பம் உண்டு.

Also Check Out: South Indian Food Captions for Instagram

தமிழில் காதல் பிறந்தநாள் மேற்கோள்கள் (Love Birthday Quotes In Tamil)

 • “உனக்கு இனிய பிறந்தநாள், என் காதல்! என் உயிரின் எழுச்சி.”
 • “என் உயிரின் அருமருந்து, உன் பிறந்தநாள் வாழ்த்துகிறேன்.”
 • “உனக்கு இனிய பிறந்தநாள்! உன் உடனடியாக இருக்க விரும்புகிறேன்.”
 • “பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள், என் காதலே! உன் பார்வைகள் என் உயிரை மோகிக்கின்றன.”
 • “என் உயிருக்கு என் உண்டைகளை அழைத்து, இனிய பிறந்தநாள்!”
 • “பிறந்தநாள் வாழ்த்துகிறேன், என் அழகான காதலே! உனக்கு விழாக அழகின்றேன்.”
 • “இனிய பிறந்தநாள், என் உயிர்! உன் காதல் எனக்கு அன்பு புரியும்.”
 • “பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள், என் காதலே! உன் பிறந்தநாள் என் உயிருக்கு ஒரு சிரிப்பு.”
 • “இனிய பிறந்தநாள், என் உயிர்! உன் அன்பு என் உயிரை மோகிக்கின்றது.”
 • “பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள், என் காதலே! உன் உயிரை மோகிக்கின்றேன்.”
 • “இனிய பிறந்தநாள், என் உயிர்! உன் பிறந்தநாள் என் உயிருக்கு அழகான புரியல்.”
 • “பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள், என் காதலே! உன் பிறந்தநாள் என் உயிருக்கு ஒரு கண்கள்.”
 • “இனிய பிறந்தநாள், என் உயிர்! உன் காதல் எனக்கு ஒரு புதுமையான உலகம்.”
 • “பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள், என் காதலே! உன் பிறந்தநாள் என் உயிருக்கு அழகின்றேன்.”
 • “இனிய பிறந்தநாள், என் உயிர்! உன் அழகு என் உயிரை மோகிக்கின்றது.”
 • “பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள், என் காதலே! உன் பிறந்தநாள் என் உயிருக்கு ஒரு மாற்றம்.”
 • “இனிய பிறந்தநாள், என் உயிர்! உன் காதல் எனக்கு அழகான பிறந்தநாள்.”
 • “பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள், என் காதலே! உன் பிறந்தநாள் என் உயிருக்கு புதுமை.”
 • “இனிய பிறந்தநாள், என் உயிர்! உன் காதல் எனக்கு மிகவும் முக்கியமானது.”
 • “பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள், என் காதலே! உன் பிறந்தநாள் என் உயிருக்கு மிகவும் அழகின்றேன்.”
 • “இனிய பிறந்தநாள், என் உயிர்! உன் காதல் எனக்கு அன்பும் பொருளும்.”
 • “பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள், என் காதலே! உன் பிறந்தநாள் என் உயிருக்கு ஒரு ஆசை.”
 • “இனிய பிறந்தநாள், என் உயிர்! உன் காதல் எனக்கு உன் எழுச்சி.”
 • “பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள், என் காதலே! உன் பிறந்தநாள் என் உயிருக்கு உன்னை அழைகிறது.”
 • “இனிய பிறந்தநாள், என் உயிர்! உன் காதல் எனக்கு ஒரு வரவேற்பு.”

தமிழில் ஒரு பக்க காதல் மேற்கோள்கள் (One Side Love Quotes In Tamil)

 • “ஒரு பக்க காதல் என் உயிரின் இருட்டுக்கு முழுவதும் போதும்.”
 • “அவள் இல்லாமல் என் உயிரை வாழ முடியாது.”
 • “என் காதல் அவளுக்கு அற்றுத்தான் இருக்கின்றது, ஆனால் அவள் அற்றுத்தான் இருக்கும்.”
 • “ஒரு பக்க காதல், அது என் கனவுகளை போல இருக்க விரும்புகிறது.”
 • “என் உயிர் அவளைப் பார்த்துக்கொள்வதை நான் நிராகரிக்கிறேன், ஆனால் அது உயிர் அழகு.”
 • “என் காதல் அவளை அறிந்துவிட்டது, ஆனால் அவள் அறிந்துவிடாமல் இருக்கின்றாள்.”
 • “ஒரு பக்க காதல், அது என் காதலுக்கு ஒரு விஷயம் இல்லை.”
 • “அவள் என் உயிர் துளிகளை அடைந்துகொள்கின்றாள், ஆனால் அவள் அவள் உயிரின் துளிகளை என்னைக் காண அவசியமில்லை.”
 • “என் உயிரின் ஒரு பக்க காதல், அது என் உயிருக்கு ஒரு காரணம் இல்லை.”
 • “அவள் எனக்கு அறிவார், ஆனால் அவளுக்கு என் உயிரை அறிந்துகொள்வது அதிக நேரம் எடுக்கின்றது.”
 • “என் உயிருக்கு என் உயிர், ஆனால் அவளுக்கு அவள் உயிர்.”
One Side Love Quotes In Tamil

 • “ஒரு பக்க காதல், அது என் உயிரை அறிவிக்க வேண்டாம்.”
 • “என் காதல் அவளை எனக்கு அறிந்துவிட்டது, ஆனால் அவள் அறிந்துவிடாமல் இருக்கின்றாள்.”
 • “ஒரு பக்க காதல், அது என் உயிரை உருவாக்க உள்ளது.”
 • “என் உயிருக்கு ஒரு பக்க காதல், அது அவள் கூறியதை உணர முடியாது.”
 • “அவள் என் உயிர் அழகுக்கு ஒரு மூலமாக இருக்கின்றாள்.”
 • “ஒரு பக்க காதல், அது என் உயிருக்கு ஒரு விஷயம் இல்லை.”
 • “அவள் என் உயிர் பக்கம், ஆனால் அவளுக்கு அவள் உயிர்.”
 • “என் உயிரின் ஒரு பக்க காதல், அது என் உயிருக்கு ஒரு காரணம் இல்லை.”
 • “அவள் எனக்கு அறிந்துவிட்டார், ஆனால் அவளுக்கு அவள் உயிரை அறிந்துகொள்வது அதிக நேரம் எடுக்கின்றது.”
 • “என் உயிருக்கு என் உயிர், ஆனால் அவளுக்கு அவள் உயிர்.”
 • “ஒரு பக்க காதல், அது என் உயிரை அறிவிக்க வேண்டாம்.”
 • “அவள் என் உயிர் அழகுக்கு ஒரு மூலமாக இருக்கின்றாள்.”
 • “ஒரு பக்க காதல், அது என் உயிரை உருவாக்க உள்ளது.”
 • “என் உயிருக்கு ஒரு பக்க காதல், அது அவள் கூறியதை உணர முடியாது.”

தமிழ் உரையில் காதல் மேற்கோள்கள் (Love Quotes In Tamil Text)

 • காதல் ஒன்று அதிசயம், அது உங்கள் வாழ்க்கையில் புதிய அறிவு.
 • உங்கள் காதல் எங்கள் இதயத்தில் இருக்கும்.
 • உங்கள் காதல் ஒரு பாதை அல்ல, அது படைத்த முறைக்கு இணைக்கின்றது.
 • காதல் அநேகம், ஆதரணம், மகிழ்ச்சி.
 • உங்கள் காதல் ஒன்று மிகவும் அழகான கதை.
 • காதல் ஒரு அதிசயம், அது எங்கள் இதயத்தை உருவாக்குகின்றது.
 • உங்கள் காதல் எங்கள் வாழ்க்கையில் புதிய வார்த்தைகளை உருவாக்குகின்றது.
 • உங்கள் காதல் ஒன்று உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய அதிசயம்.
 • உங்கள் காதல் எங்கள் இதயத்தில் ஒரு அரிசி.
 • உங்கள் காதல் ஒன்று எங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு சந்திப்பை உருவாக்குகின்றது.
 • காதல் ஒன்று உங்கள் இதயத்தை அதிசயம் பரவிக்குகின்றது.
 • உங்கள் காதல் ஒன்று உங்கள் உயிரை அதிசயம் பரவிக்குகின்றது.
 • காதல் ஒன்று அநேகம் சொல்லாதது, அது அநேகம் கவலை செய்து விடுகிறது.
 • உங்கள் காதல் எங்கள் வாழ்க்கையில் புதிய பகுதியை திறக்கின்றது.
 • காதல் ஒன்று உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு வெற்றியை அளிக்குகின்றது.
 • உங்கள் காதல் எங்கள் இதயத்தை அழியாது விடுகின்றது.
 • காதல் ஒன்று உங்கள் இதயத்தை மிகவும் அழியாது விடுகிறது.
 • உங்கள் காதல் எங்கள் வாழ்க்கையில் புதிய பொழுதை உருவாக்குகின்றது.
 • காதல் ஒன்று உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு உள்ளமையை விரும்புகிறது.
 • உங்கள் காதல் ஒன்று உங்கள் வாழ்க்கையில் அந்த விசுஷ்ட உள்ளமையை உருவாக்குகிறது.

Also Check Out: Traditional Outfit Captions for Instagram

தமிழில் காதல் தோல்வி மேற்கோள்கள் (Love Failure Quotes In Tamil)

 • “காதல் பரிதாபம் என்னை ஒரு புதுமையான காரியமாக அமைக்கின்றது.”
 • “என் காதல் கடந்துபோனது, ஆனால் அது என் காதல் காரியங்களை அதிகம் வளர்த்துக் கொண்டிருந்தது.”
 • “காதல் பரிதாபம், எனக்கு எதிராக உள்ள அனைத்து நிராசங்களை உருவாக்குகிறது.”
 • “என் காதல் எங்கும் கொஞ்சம் மட்டுமே இருக்க விரும்புகின்றது, ஆனால் அது என் காதல் காரியங்களை அநீதிகரிக்கின்றது.”
 • “காதல் பரிதாபம் அன்றும் இன்றும் இருக்கின்றது, ஆனால் அது எனக்கு மீண்டும் உன்னைப் பெற விரும்புகிறது.”
 • “காதல் பரிதாபம், என்னை விட மிகவும் பெரிய அந்தச் சிலம்பு.”
 • “என் காதல் மூலம், என் உயிரின் ஆரம்பம் மட்டுமே காணப்படுகின்றது.”
 • “காதல் பரிதாபம் அனைத்து அந்தச் சிலம்புகளையும் முடக்கி விடுகிறது.”
 • “காதல் பரிதாபம் மனிதரை விரிக்கின்றது, ஆனால் அது என்னை புதுமையாக விரும்புகிறது.”
 • “காதல் பரிதாபம், என் உயிர் போல முழுவதும் ஒரு மோசமாக அமைக்கின்றது.”
 • “என் காதல் எனக்கு உன் மீது உள்ள ஆசைகளைக் குறைக்கின்றது, ஆனால் அது இன்னும் உன்னை விரும்புகிறது.”
 • “காதல் பரிதாபம் என்னை எதிர்காலத்தில் உன்னை காண விரும்புகிறது.”
 • “காதல் பரிதாபம், என்னை விட அதிகமாக உன்னை விரும்புகிறது.”
 • “என் காதல் எனக்கு உன் மீது உள்ள ஆசைகளைக் குறைக்கின்றது, ஆனால் அது இன்னும் உன்னை விரும்புகிறது.”
 • “காதல் பரிதாபம் என்னை எதிர்காலத்தில் உன்னை காண விரும்புகிறது.”
 • “காதல் பரிதாபம், என்னை விட அதிகமாக உன்னை விரும்புகிறது.”
 • “என் காதல் எனக்கு உன் மீது உள்ள ஆசைகளைக் குறைக்கின்றது, ஆனால் அது இன்னும் உன்னை விரும்புகிறது.”
 • “காதல் பரிதாபம் என்னை எதிர்காலத்தில் உன்னை காண விரும்புகிறது.”
 • “காதல் பரிதாபம், என்னை விட அதிகமாக உன்னை விரும்புகிறது.”
 • “என் காதல் எனக்கு உன் மீது உள்ள ஆசைகளைக் குறைக்கின்றது, ஆனால் அது இன்னும் உன்னை விரும்புகிறது.”
 • “காதல் பரிதாபம் என்னை எதிர்காலத்தில் உன்னை காண விரும்புகிறது.”
 • “காதல் பரிதாபம், என்னை விட அதிகமாக உன்னை விரும்புகிறது.”
 • “என் காதல் எனக்கு உன் மீது உள்ள ஆசைகளைக் குறைக்கின்றது, ஆனால் அது இன்னும் உன்னை விரும்புகிறது.”
 • “காதல் பரிதாபம் என்னை எதிர்காலத்தில் உன்னை காண விரும்புகிறது.”
 • “காதல் பரிதாபம், என்னை விட அதிகமாக உன்னை விரும்புகிறது.”

இதயத்தைத் தொடும் காதல் மேற்கோள்கள் (Heart Touching Love Quotes In Tamil)

 • காதலின் படுகின்ற கொள்கைகள் உங்கள் இதயத்தை மூடியே விடுகின்றது.
 • உங்கள் சுவாசம் என் இதயத்திற்கு இறங்கி, உங்கள் எழுதுதல் என் ஆவியை உருக்குகின்றது.
 • உங்கள் மொழிகள் என் உள்ளங்களை மீண்டும் உயர்ந்து உழைத்துக் கொள்கின்றன.
 • காதலின் கைகள் என் கைகளை ஏற்றிக் கொள்கின்றன, என் இதயம் உங்களை புனிதமாக உழைந்துகொள்ளுகின்றது.
 • உங்கள் கண்கள் என் உள்ளங்களை அழுகப்பண்ணுகின்றன, என் உயிர் உங்களை காண உழைந்துகொள்கின்றது.
 • காதல் என்று சொல்லப்படாத அனுபவம் உங்கள் புதிய வாழ்விற்கு அமையும்.
 • உங்கள் சுவாசம் என் இதயத்தை உடைத்துக் கொள்ளுகின்றது, அந்த சுவாசம் என் உயிர் உங்களை பரப்புகின்றது.
 • காதலின் கனவுகள் என் உயிர் உங்களுக்கு மிகவும் விசாரித்துக் கொள்ளுகின்றன.
 • உங்கள் மொழிகள் என் இதயத்தை முதலில் மதித்து, அந்தமான காதல் கதையை உருவாக்குகின்றன.
 • உங்கள் இருப்பின் மூலம் என் உள்ளங்கள் மிகவும் விழுந்துகொள்ளுகின்றன.
 • காதலின் மனம் என்னை மீண்டும் பார்க்க அனுமதிக்கின்றது, அந்த மனம் உங்களை என் இதயத்திற்கு கொண்டுவருகின்றது.
 • உங்கள் இசை என் இதயத்திற்கு பாராட்டுகின்றது, அந்த பாராட்டு என் உழைப்புகளை அழுகப்பண்ணுகின்றது.
 • காதல் என்னை அந்த மாற்றத்தில் அழைக்கின்றது, உங்கள் காதல் உங்களை அந்த மாற்றத்தில் உழைத்துக் கொள்கின்றது.
 • காதல் உங்களை அழைக்கின்றது, என் இதயம் உங்களை முதலில் அழைக்கின்றது.
 • உங்கள் காதல் என் இதயத்திற்கு ஒரு புதிய அர்த்தம் அளிக்கின்றது.
 • காதலின் கோபம் என் இதயத்திற்கு மீண்டும் பாதிக்கின்றது, அந்த கோபம் என் உள்ளங்களை மீண்டும் வளர்ச்சியாக உழைந்துகொள்கின்றது.
 • உங்கள் காதலின் பாதிக்கும் நான் ஒரு புதிய பக்கமாக அமைகின்றேன்.
 • காதலின் மழை உங்களை என் இதயத்திற்கு கொண்டுவருகின்றது, அந்த மழை உங்களை உழைந்து கொள்கின்றது.
 • உங்கள் இசை என் உயிருக்கு ஒரு புதிய மூச்சு அளித்துக் கொள்ளுகின்றது.
 • காதலின் பாதுகாப்பு என் உள்ளங்களை உங்களுக்கு உருக்குகின்றது, அந்த பாதுகாப்பு உங்களை உழைந்து கொள்கின்றது.
 • உங்கள் முகம் என் காதில் காட்டுகின்றது, என் காதல் உங்களை முதலில் புரிந்துகொள்கின்றது.
 • காதல் உங்களை என் இதயத்திற்கு கொண்டுவருகின்றது, என் இதயம் உங்களை முதலில் உழைத்துக் கொள்ளுகின்றது.
 • உங்கள் சுவாசம் என் உயிர் உங்களை மீண்டும் உழைந்துகொள்ளுகின்றது, அந்த சுவாசம் என் இதயத்திற்கு கொண்டுவருகின்றது.
 • காதல் என்று சொல்லப்படாத அனுபவம் உங்கள் புதிய வாழ்விற்கு அமையும்.
 • உங்கள் காதல் என் இதயத்திற்கு ஒரு புதிய அர்த்தம் அளிக்கின்றது.

தமிழில் போலி காதல் மேற்கோள்கள் (Fake Love Quotes In Tamil)

 • காதலின் மூலமே உண்டான பொய்யான காதல், நம்பிக்கையை கொண்டு விழுந்துவிடுகின்றது.
 • பிரிவுகளை மிகுந்தமாக உண்டாக்கி, பிரிவுகளையே உண்டாக்கி விளங்குகின்ற காதல் அந்தப் பொய்யான காதல்.
 • மனதின் பகுதியில் பொய்யான காதல் உள்ளது, அந்த பொய்யான காதலில் உண்டாகும் பரிசுத்தம்.
 • பிரிவுகளை அடைந்து, அவனை அனுபவிக்கும் பொய்யான காதல், இதுவரை எங்கும் உண்டாகாத பொய்யான காதல்.
 • பொய்யான காதலில் பகிர்ந்து, பிரிவுகளை அழிந்து, பொய்யான நடனங்களில் முழுவதும் கழிக்கின்ற காதல்.
 • உறங்குவதற்கும் விழுகின்ற பொய்யான காதல், எங்கும் உறங்க முடியாத காதல்.
 • பிரிவுகளை அழித்து, பொய்யான காதலில் மனம் அழுகின்றது. அந்த அழுக்கப்பட்ட மனம் கொண்டு பிரிவுகளை அழித்துவிடும்.
 • பொய்யான காதலில், நாம் அவனை நேசிக்கிறோம் என்று நாம் பொய்யான காதல் நேசமாக இருக்கின்றோம்.
 • பொய்யான காதலில், பிரிவுகள் அந்தப் பொய்யான காதலில் உள்ளன.
 • உண்டான பொய்யான காதலில், நாம் அவனை நேசிக்கிறோம் என்று நாம் பொய்யான காதல் நேசமாக இருக்கின்றோம்.
Fake Love Quotes In Tamil

 • காதல் என்னும் மழையில், அந்த மழை உண்டான பொய்யான காதலில் மூலமே பெரும்.
 • உண்டான பொய்யான காதல் ஒரு பழக்கமாக, உண்டான பொய்யான காதல் அந்த பழக்கத்திற்கு ஒரு முகமாக இருக்கின்றது.
 • பிரிவுகளை உண்டாக்கி, பிரிவுகளை உண்டாக்கி விளங்குகின்ற காதல் அந்தப் பொய்யான காதல்.
 • காதலின் மூலமே உண்டான பொய்யான காதல், நம்பிக்கையை கொண்டு விழுந்துவிடுகின்றது.
 • பொய்யான காதலில், நாம் அவனை நேசிக்கிறோம் என்று நாம் பொய்யான காதல் நேசமாக இருக்கின்றோம்.
 • உறங்குவதற்கும் விழுகின்ற பொய்யான காதல், எங்கும் உறங்க முடியாத காதல்.
 • பிரிவுகளை அடைந்து, அவனை அனுபவிக்கும் பொய்யான காதல், இதுவரை எங்கும் உண்டாகாத பொய்யான காதல்.
 • பொய்யான காதலில், நாம் அவனை நேசிக்கிறோம் என்று நாம் பொய்யான காதல் நேசமாக இருக்கின்றோம்.
 • பொய்யான காதலில், பிரிவுகள் அந்தப் பொய்யான காதலில் உள்ளன.
 • உண்டான பொய்யான காதலில், நாம் அவனை நேசிக்கிறோம் என்று நாம் பொய்யான காதல் நேசமாக இருக்கின்றோம்.
 • காதல் என்னும் மழையில், அந்த மழை உண்டான பொய்யான காதலில் மூலமே பெரும்.
 • உண்டான பொய்யான காதல் ஒரு பழக்கமாக, உண்டான பொய்யான காதல் அந்த பழக்கத்திற்கு ஒரு முகமாக இருக்கின்றது.
 • பிரிவுகளை உண்டாக்கி, பிரிவுகளை உண்டாக்கி விளங்குகின்ற காதல் அந்தப் பொய்யான காதல்.
 • காதலின் மூலமே உண்டான பொய்யான காதல், நம்பிக்கையை கொண்டு விழுந்துவிடுகின்றது.
 • பொய்யான காதலில், நாம் அவனை நேசிக்கிறோம் என்று நாம் பொய்யான காதல் நேசமாக இருக்கின்றோம்.

Also Check Out: Dupatta Quotes for Instagram

தமிழில் வலிமிகுந்த காதல் தோல்வி மேற்கோள்கள் (Painful Love Failure Quotes In Tamil)

 • “காதல் பயங்கரமாக உண்டாகும் கஷ்டம் – அதற்கு அனைத்து மொழிகளும் குழப்பமாகும்.”
 • “காதலின் பாதிப்புகள் என் உயிரை குழப்புகின்றன, அவற்றுள் ஒன்றும் என் உயிரை விட கொள்ளைகளில் குழப்புகின்றது.”
 • “காதல் காலத்தில், என் உடலை உன் மீது விழுந்துவிட்டது, ஆனால் உன் காதல் இல்லாமல் உன் நெஞ்சு எனக்குக் கொள்கின்றது.”
 • “என் காதல் காலத்தில், என் உள்ளம் அனிதைகளுக்கு அஞ்சுகிறது, ஆனால் அவற்றை எனக்கு திருப்தியாக கொள்ள முடியாது.”
 • “என் காதல் காலத்தில், என் உயிர் உனக்கு கொடுத்ததை நீ மறந்துவிட்டாய், ஆனால் அது என் உயிரை விட உன் மீது பாரமானது.”
 • “காதல் காலத்தில், உன் காதல் புகழ் என் நெஞ்சை உடைத்துக் கொள்ளுகின்றது, ஆனால் அது அந்த விருப்பத்தை உன்னுடன் கொள்ள முடியாது.”
 • “காதலின் சொற்கள் என் உயிரை உழைக்குகின்றன, ஆனால் அவை என் உள்ளத்தை விட அதிகம் உழைந்துகொள்ளுகின்றன.”
 • “காதல் காலத்தில், உன் காதல் என் உயிரை உழைக்குகின்றது, ஆனால் அது உன்னுடன் இருக்க முடியாது.”
 • “என் காதல் காலத்தில், உன் நெஞ்சை மீண்டும் என் பக்கத்தில் கொள்ளுகின்றேன், ஆனால் உன்னை பக்கத்தில் வைத்துக்கொள்ள முடியாது.”
 • “காதலின் பாதிப்புகள் என் உயிரை உழைக்குகின்றன, அவற்றுள் ஒன்றும் என் உள்ளத்தை விட உன் காதலின் புகழில் உழைந்துகொள்ளுகின்றது.”
 • “காதல் காலத்தில், உன் காதல் என் உயிரை உழைக்குகின்றது, ஆனால் அது உன்னுடன் இருக்க முடியாது.”
 • “என் காதல் காலத்தில், உன் நெஞ்சை மீண்டும் என் பக்கத்தில் கொள்ளுகின்றேன், ஆனால் உன்னை பக்கத்தில் வைத்துக்கொள்ள முடியாது.”
 • “காதலின் சொற்கள் என் உயிரை உழைக்குகின்றன, ஆனால் அவை என் உள்ளத்தை விட அதிகம் உழைந்துகொள்ளுகின்றன.”
 • “காதல் காலத்தில், என் உள்ளம் அனிதைகளுக்கு அஞ்சுகிறது, ஆனால் அவற்றை எனக்கு திருப்தியாக கொள்ள முடியாது.”
 • “என் காதல் காலத்தில், உன் காதல் புகழ் என் நெஞ்சை உடைத்துக் கொள்ளுகின்றது, ஆனால் அது அந்த விருப்பத்தை உன்னுடன் கொள்ள முடியாது.”
 • “காதலின் பாதிப்புகள் என் உயிரை உழைக்குகின்றன, அவற்றுள் ஒன்றும் என் உள்ளத்தை விட உன் காதலின் புகழில் உழைந்துகொள்ளுகின்றது.”
 • “காதல் காலத்தில், உன் காதல் என் உயிரை உழைக்குகின்றது, ஆனால் அது உன்னுடன் இருக்க முடியாது.”
 • “என் காதல் காலத்தில், உன் நெஞ்சை மீண்டும் என் பக்கத்தில் கொள்ளுகின்றேன், ஆனால் உன்னை பக்கத்தில் வைத்துக்கொள்ள முடியாது.”
 • “காதலின் சொற்கள் என் உயிரை உழைக்குகின்றன, ஆனால் அவை என் உள்ளத்தை விட அதிகம் உழைந்துகொள்ளுகின்றன.”
 • “காதல் காலத்தில், உன் காதல் என் உயிரை உழைக்குகின்றது, ஆனால் அது உன்னுடன் இருக்க முடியாது.”
 • “என் காதல் காலத்தில், உன் நெஞ்சை மீண்டும் என் பக்கத்தில் கொள்ளுகின்றேன், ஆனால் உன்னை பக்கத்தில் வைத்துக்கொள்ள முடியாது.”
 • “காதலின் பாதிப்புகள் என் உயிரை உழைக்குகின்றன, அவற்றுள் ஒன்றும் என் உள்ளத்தை விட உன் காதலின் புகழில் உழைந்துகொள்ளுகின்றது.”
 • “காதல் காலத்தில், உன் காதல் என் உயிரை உழைக்குகின்றது, ஆனால் அது உன்னுடன் இருக்க முடியாது.”
 • “என் காதல் காலத்தில், உன் நெஞ்சை மீண்டும் என் பக்கத்தில் கொள்ளுகின்றேன், ஆனால் உன்னை பக்கத்தில் வைத்துக்கொள்ள முடியாது.”
 • “காதலின் சொற்கள் என் உயிரை உழைக்குகின்றன, ஆனால் அவை என் உள்ளத்தை விட அதிகம் உழைந்துகொள்ளுகின்றன.”

தமிழில் சோகமான காதல் மேற்கோள்கள் (Sad Love Quotes In Tamil)

 • “என் உயிர் நீதானே, ஆனால் நீ என் உயிரை பிரிகினாய்.”
 • “காதல் காலத்தில், என் காதல் உன்னைப் பற்றி அழுகின்றது.”
 • “நீ என் காதல் காலத்தில், என் உயிரை குழப்புகிறாய்.”
 • “என் உயிரை உன் போது மறைக்க விரும்புகிறேன், ஆனால் நீ என் உயிரை பிரிகினாய்.”
 • “காதல் காலத்தில், என் காதல் உன்னைப் பற்றி அழுகின்றது.”
 • “நீ என் காதல் காலத்தில், என் உயிரை குழப்புகிறாய்.”
 • “என் உயிரை உன் போது மறைக்க விரும்புகிறேன், ஆனால் நீ என் உயிரை பிரிகினாய்.”
 • “காதல் காலத்தில், என் காதல் உன்னைப் பற்றி அழுகின்றது.”
 • “நீ என் காதல் காலத்தில், என் உயிரை குழப்புகிறாய்.”
 • “என் உயிரை உன் போது மறைக்க விரும்புகிறேன், ஆனால் நீ என் உயிரை பிரிகினாய்.”
 • “காதல் காலத்தில், என் காதல் உன்னைப் பற்றி அழுகின்றது.”
 • “நீ என் காதல் காலத்தில், என் உயிரை குழப்புகிறாய்.”
 • “என் உயிரை உன் போது மறைக்க விரும்புகிறேன், ஆனால் நீ என் உயிரை பிரிகினாய்.”
 • “காதல் காலத்தில், என் காதல் உன்னைப் பற்றி அழுகின்றது.”
 • “நீ என் காதல் காலத்தில், என் உயிரை குழப்புகிறாய்.”
 • “என் உயிரை உன் போது மறைக்க விரும்புகிறேன், ஆனால் நீ என் உயிரை பிரிகினாய்.”
 • “காதல் காலத்தில், என் காதல் உன்னைப் பற்றி அழுகின்றது.”
 • “நீ என் காதல் காலத்தில், என் உயிரை குழப்புகிறாய்.”
 • “என் உயிரை உன் போது மறைக்க விரும்புகிறேன், ஆனால் நீ என் உயிரை பிரிகினாய்.”
 • “காதல் காலத்தில், என் காதல் உன்னைப் பற்றி அழுகின்றது.”
 • “நீ என் காதல் காலத்தில், என் உயிரை குழப்புகிறாய்.”
 • “என் உயிரை உன் போது மறைக்க விரும்புகிறேன், ஆனால் நீ என் உயிரை பிரிகினாய்.”
 • “காதல் காலத்தில், என் காதல் உன்னைப் பற்றி அழுகின்றது.”
 • “நீ என் காதல் காலத்தில், என் உயிரை குழப்புகிறாய்.”
 • “என் உயிரை உன் போது மறைக்க விரும்புகிறேன், ஆனால் நீ என் உயிரை பிரிகினாய்.”

தமிழ் மொழி பற்றிய மேற்கோள்கள் (Quotes About Tamil Language)

 • “தமிழ் – காற்றின் மெதுவான மொழி, அதின் புனிதம் மகிழ்ச்சியின் அமைப்பை எடுத்துக்கொள்ளுகிறது.”
 • “ஒரு பாரதியார் விசுவாசமான மொழி, தமிழை விழுந்து விளங்குகிறது.”
 • “தமிழ் – ஒரு உலகம் உருவாக்கும் மொழி, அதின் அழகு என் உயிரை விட அதிகம்.”
 • “தமிழ் மொழி – அந்தரங்க பொருளின் சொர்க்கமான அழகு.”
 • “தமிழில் பேசுவது, எனக்கு என் மொழியை விரும்புகிறேன், அது என் அழகின் உரிமை.”
 • “தமிழை பேசுவது, எனக்கு அதிக பொருள் அளிக்கும், அது என் உயிரின் அழகின் வெள்ளம்.”
 • “தமிழ் – அந்தரங்கமான பாரதிய மொழி, அதின் கீழ் அறிவுரை மெய்ஞ்ஞானம் பாரம்பரிக்கின்றது.”
 • “தமிழில் பேசுவது, ஒரு நாடு போல் அதிக சொந்தமாக உள்ளது.”
 • “தமிழில் காண, கேட்க, பொறுமைபார், அறிவுரை புரிந்து கொள் – அது தமிழரின் அழகின் அடிமை.”
 • “தமிழில் பேசுவது, அந்தரங்கமான செயல்களை பெற அந்தரங்க நேயத்தின் அடிமையிலேயே.”
 • “தமிழ் மொழி – அதிருப்தியின் அமைப்பு, அந்தரங்கப் புகையின் அழகு.”
 • “தமிழில் பேசுவது, அதிருப்தி உயிரை உடைக்கும், அது என் உள்ளம் கொண்டுவரும்.”
 • “தமிழில் காண, கேட்டு, அறியும், புகும் – அது பலருக்கு அறிவுரைகளின் அருமை.”
 • “தமிழ் – உலகெங்கும் விரிந்துவிட்டு, உனக்குத் தெரியும் அதன் அழகை புனிதமாக கொண்டுவிடு.”
 • “தமிழில் பேசுவது, அது உலகில் உள்ள உற்சாகமான குழப்பங்களை முன்னிட்டு, அதன் அழகைக் கொள்ளவும்.”
 • “தமிழ் மொழி – அது என் உலகத்தில் அழகாக வெளிப்படுகின்றது.”
 • “தமிழில் காண, கேடு, அறிந்து, புகும் – அது எனக்கு உலகெங்கும் உற்சாகமான அனுபவங்களை வழங்குகின்றது.”
 • “தமிழில் பேசுவது, அது அனைத்து நாடுகளிலும் என்னை உள்ளம் கொள்ளும்.”
 • “தமிழ் மொழி – அதின் பரம்பரை அனுபவம், அது எனக்கு உயிரை கொண்டுவரும்.”
 • “தமிழில் காண, கேடு, அறியும், புகும் – அது எனக்கு என் உண்டைகளின் அழகை அறிந்து கொள்ளும்.”
 • “தமிழில் பேசுவது, அது எனக்கு அழகின் ஒரு அநுபவத்தை கொடுக்கும்.”
 • “தமிழ் மொழி – அதின் அடிமைகள் அந்தரங்கத்தின் அழகை வெளிப்படுத்துகின்றன.”
 • “தமிழில் காண, கேடு, அறிந்து, புகும் – அது பல உலகங்களிலும் நடந்த அனைத்து நாடுகளையும் உள்ளம் கொள்ளும்.”
 • “தமிழில் பேசுவது, அது உலகெங்கும் மிக உருக்கமான உயிரைக் கொண்டுவரும்.”
 • “தமிழ் மொழி – அது எனக்கு என் உயிரின் பரிமாணத்தை அறிந்து கொள்ளும்.”

Conclusion

காதல் வார்த்தைகள் ஒன்று, அந்த அமைதியை மற்றும் அழகை விவகாரமாக உண்டுபண்ணுவதன் மூலம் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் அதிசயம் உண்டு. இந்த காதல் வார்த்தைகள் உங்கள் காதல் அனுபவங்களை மேம்படுத்த, உங்கள் காதல் தோற்றத்தை அதிசயப்படுத்த, உங்கள் உரைகள் காதல் உத்தமங்கள் ஆக்கி, உங்கள் காதல் கதையை அனுபவிப்பதில் உக்கியமாக உதவும்.

காதல் வார்த்தைகள் தமிழ் மொழியில் உள்ள அநேக அமைதி அநுபவங்களை அநுபவிப்பதாக உமாக்கும்.

காதல் வார்த்தைகள் தமிழ் மொழியில் உள்ள உங்கள் காதல் சுதந்திரத்தை விளக்கும் அடிப்படை இணைப்புகள் எங்கள் உடனே உள்ளன. காதல் வார்த்தைகள் உங்கள் காதல் கதையில் மேலும் பாதுகாப்பு வரும்படி உமாக்கும், உங்கள் காதல் கதையை மேம்படுத்தும்.

காதல் வார்த்தைகள் தமிழ் மொழியில் உள்ள இந்த கட்டுரை உங்கள் காதல் சக்கரம் போக்கும்!

Leave a Comment